Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική είναι πενταμελές. Απαρτίζεται από τέσσερα εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για την καθιέρωση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την τετραετία.

1. Ελευθέριος Φαίδρος Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος
2. Gregory Lovichi
Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριος Χανής
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Μαραγκός
Εκτελεστικό μέλος
5. Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης
Εκτελεστικό μέλος