Τεχνική Υποστήριξη - ΕΚΕΤ

Η ΛΑΒΑ ΑΕ αναθέτει συστηματικά στο Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου (ΕΚΕΤ) τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων της, την τεχνική υποστήριξη των πελατών της και μέρος της εκτέλεσης των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει.

Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου

Το ΕΚΕΤ ιδρύθηκε το 1979 ως θυγατρική εταιρεία της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Το 2010 απορροφήθηκε από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στην οποία παρέχει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό:

  • τη βετίωση της ποιότητας του τσιμέντου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ανάγκες των καταναλωτών
  • τη βελτίωση των διεργασιών παραγωγής
  • τη διερεύνηση χρήσης νέων πρώτων υλών και
  • τον έλεγχο των βιομηχανικών εκπομπών

Υποστηρίζει τους πελάτες του Ομίλου Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ σε θέματα εκπαίδευσης, πιστοποίησης, εντοπισμού αιτίων αστοχιών και εφαρμοσμένης έρευνας.

Δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κατασκευαστικές εταιρείες, λατομεία, μονάδες σκυροδέματος, βιομηχανίες δομικών υλικών καθώς και στην διεξαγωγή μη καταστροφικών ελέγχων σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

Συνεργάζεται με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα εφαρμογής νέων υλικών και ανθεκτικότητας του σκυροδέματος.

Το ΕΚΕΤ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 για εργαστηριακές δοκιμές σε τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή σκυροδέματος και στερεά καύσιμα (http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=18554).

Πιστοποίηση ΕΚΕΤ από ΕΣΥΔ (460Kb) 


Η τεχνική υποστήριξη της ΛΑΒΑ ΑΕ από το ΕΚΕΤ αφορά στους τομείς:

  1. Eργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων και
  2. Συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών.
Αειφόρος κατασκευή

Η αειφόρος κατασκευή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων των κτιρίων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ως προς την αισθητική, τη βιωσιμότητα, τη διάρκεια και την αντοχή. Οι τεχνικές αειφόρου κατασκευής έχουν εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, από την επιλογή των αρχικών υλικών μέχρι την κατεδάφιση και την ανακύκλωση των υλικών του.

Αειφόρος κατασκευή σημαίνει ειδικότερα:
  • τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
  • την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σχεδιασμό του κτιρίου,
  • τη βελτιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.