Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και Ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για τη ΛΑΒΑ. Η ΛΑΒΑ εφαρμόζει αυστηρή πολιτική ασφάλειας για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της.

Υγεία & Ασφάλεια: Θεμελιώδης Αξία

Η Ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη αξία για τη ΛΑΒΑ και βασική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητές μας. Από το 2002, ο Όμιλος Εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ έχει πετύχει σημαντική μείωση τόσο της συχνότητας όσο και της σοβαρότητας των ατυχημάτων. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί οφείλεται στο διοικητικό σύστημα του Ομίλου για την Υγεία και Ασφάλεια, το οποίο προσδιορίζει τα επίπεδα ασφάλειας που απαιτούνται για όλες τις μονάδες του.

Για να μπορέσει η ΛΑΒΑ να πετύχει το στόχο για μηδέν θανατηφόρα ατυχήματα και να διατηρήσει στο ελάχιστο τα ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας:

  • Ενημερώνει τους εργαζομένους και εργολάβους της για τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους και τους παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση,
  • Εποπτεύει τη συστηματική εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας,
  • Εφαρμόζει διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών και διενεργεί τακτικά ελέγχους,
  • Αναγνωρίζει και ενημερώνει για τις βέλτιστες πρακτικές και την υιοθέτησή τους από όλες τις μονάδες.

Πολιτική Υγείας και ασφάλειας (891Kb)

Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη ΛΑΒΑ ΑΕ. Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.


Για την εφαρμογή της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν στα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, εφαρμόζουμε Πρότυπα και Διαδικασίες για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.