01/09/2016

Ολοκλήρωση ερευνητικού έργου «Δομικό Ελαφροσκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικότητας με Κίσηρη» 716-ΒΕΤ-2013.

Ο όμιλος εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ  σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ολοκλήρωσαν το ερευνητικό έργο «Δομικό Ελαφροσκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικότητας με Κίσηρη» 716-ΒΕΤ-2013.
 Το έργο είχε σκοπό την εισαγωγή του δομικού κισηροδέματος (ελαφροσκυρόδεμα με ελαφρόπετρα) στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο και εκπονήθηκε στο διάστημα 01/05/2014 – 31/07/2015 υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και με εθνική και κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση από το ΕΣΠΑ 2007-2013, πράξη “ΠΑΒΕΤ 2013”.
 
Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου ήταν ή τεκμηρίωση του δομικού κισηροδέματος ως προς τις τεχνικές ιδιότητες (σύνθεση, μηχανικές ιδιότητες, ανθεκτικότητα), την διαδικασία παραγωγής, τη δομική εφαρμογή του υλικού (καταπόνηση σε δοκίμια πραγματικών διαστάσεων, παράμετροι σχεδιασμού), καθώς και τη σύνταξη σχεδίου εθνικής τεχνικής προδιαγραφής και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην τεχνική κοινότητα.
 
Το ελαφροσκυρόδεμα είναι ένα ελαφροβαρές κατασκευαστικό υλικό γνωστό από την αρχαιότητα. Το Κολοσσαίο και το Πάνθεον κατασκευάσθηκαν εν μέρει από παρόμοιο υλικό, το οποίο περιέχει μίγμα ελαφροβαρών αδρανών από λάβα, θραυστούς οπτόπλινθους και κίσηρη (ελαφρόπετρα).
 
Αν και υπήρξαν κάποια αρχικά ερευνητικά δεδομένα, μέχρι τώρα οι ελληνικοί κανονισμοί, σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς και τους αμερικάνικους, δεν προβλέπουν τη χρήση δομικού ελαφροσκυροδέματος, λόγω της έλλειψης της σχετικής τεχνογνωσίας σε σχέση με την παραγωγή και συμπεριφορά του εν λόγω υλικού σε σεισμικές δράσεις. Έτσι, το παραγόμενο σκυρόδεμα με ελαφρά αδρανή, όπως η κίσηρη/ελαφρόπετρα, χρησιμοποιείται μόνο σε μη δομικές εφαρμογές (γεμίσματα δαπέδων, δημιουργία ρύσεων, θερμομόνωση-ηχομόνωση). Μεταξύ όλων των ελαφρών αδρανών ορυκτής προέλευσης η κίσηρη, που εξορύσσεται από τη ΛΑΒΑ, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θλιπτική αντοχή με αντίστοιχη επίδραση στην αντοχή του κισηροδέματος.
 
Τα αποτελέσματα του Ερευνητικού Έργου συνιστούν την βάση για την εισαγωγή του δομικού κισηροδέματος στο Ελληνικό Κανονιστικό Πλαίσιο και στην συνέχεια για την προώθησή του στα τεχνικά έργα.
 
Αποδεικνύουν την ικανοποιητική συμπεριφορά του κισηροδέματος για την κατασκευή δομικών στοιχείων και αναδεικνύουν τα προτερήματα από την χρήση του σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα όπως:
  • Μικρότερο βάρος κατασκευής που οδηγεί σε
-      Δυνατότητα προσθηκών καθ΄ ύψος σε υφιστάμενα κτήρια
-    Δόμηση σε περιοχές με περιορισμούς στις δυνατότητες θεμελίωσης
-      Μείωση του όγκου σκυροδέματος
-      Καλύτερες συνθήκες όπλισης και μεγαλύτερη οικονομία
  • Αυξημένη θερμομόνωση/ ηχομόνωση
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγή, μεταφορά, άντληση, διάστρωση και οι ιδιότητές του δομικού κισσηροδέματος βρίσκονται σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206 και τα αμερικανικά πρότυπα ACI. Κυρίως όμως, επιβεβαιώνουν ότι ο δομοστατικός σχεδιασμός των δομικών στοιχείων από κισηρόδεμα βρίσκεται σε συμφωνία τόσο με τον Ευρωκώδικα 2 (Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα) όσο και τον Ευρωκώδικα 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών).
 
Στην υλοποίηση του έργου συμμετείχαν οι θυγατρικές του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου (ΕΚΕΤ) για τις εργαστηριακές συνθέσεις και μετρήσεις, Lafarge Beton για την παραγωγή κισσηροδέματος, ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική για την προμήθεια της ελαφρόπετρας, τη δημιουργία ιστοσελίδας και τη διάχυση των αποτελεσμάτων, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για τη διοικητική υποστήριξη, την έρευνα αγοράς και τη διαχείριση και το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του ΕΜΠ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τον κ. Χ. Ζέρη,  για την πειραματική και αναλυτική διερεύνηση σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8.