Συμβουλευτικές Τεχνολογικές Υπηρεσίες

 • Τεχνολογική υποστήριξη
  • Μελέτες και τεχνικές εκθέσεις σχετικές με τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των υλικών της ΛΑΒΑ AE
  • Μη καταστροφικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις εξόρυξης
 • Τεχνολογική υποστήριξη πελατών (συμβουλευτικές υπηρεσίες, εντοπισμός αιτίων αστοχιών, διορθωτικές ενέργειες)
 • Υποβολή και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων
Ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το ΕΚΕΤ
 • ΕΠΕΤ ΙΙ (ΕΚΒΑΝ): "Ανάπτυξη και παραγωγή νέων δομικών υλικών και προϊόντων από κίσσηρη και λευκόλιθο-ΚΙΣ.ΠΡΟ.ΔΟΜ.", #22(462/734/)/95, ΥΠ.Β.Ε.Τ./ Γ.Γ.Ε.Τ., σύμβαση 8039-08/06/1995. (01/01/1995-30/06/1998).
 • ΕΠΕΤ ΙΙ (ΕΚΒΑΝ): "Σύνθεση υπερλεπτών μεμβρανών οξειδίου του πυριτίου, με επεξεργασία πλάσματος αυτοσυναθροιζομένων και Langmuir- Blodgett υμενίων για διαχωρισμούς αερίων και αντίστροφη ώσμωση", #724/95, ΥΠ.Β.Ε.Τ./Γ.Γ.Ε.Τ., απόφ. 14336-07/12/1994, σύμβαση 6957-12/05/1995. (01/01/1995-30/06/1998).
 • BRITE/EURAM III: "Removal of iron from quartz: Development of a continuous integrated leach/effluent treatment system-QUARTZTREAT", BE-95-1926, Contract no: BRPR-CT96-0156. (01/07/1996-30/06/2001).
 • ΕΠΕΤ ΙΙ (ΕΚΒΑΝ): "Αξιοποίηση εγχώριου μικροκρυσταλλικού υλικού σε νέες χρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας", 97ΕΚΒΑΝ2-59, ΥΠ.Β.Ε.Τ./ Γ.Γ.Ε.Τ., απόφ. 10622- 16/09/1998. (01/11/1998-30/06/2001).


Διάταξη θλιπτικής αντοχής κονιαμάτων Εργαστηριακές διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών Έλεγχος εργασιμότητας τσιμέντου

Θερμική διαφορική ανάλυση δείγματος γύψου

Αειφόρος κατασκευή

Η αειφόρος κατασκευή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων των κτιρίων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ως προς την αισθητική, τη βιωσιμότητα, τη διάρκεια και την αντοχή. Οι τεχνικές αειφόρου κατασκευής έχουν εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, από την επιλογή των αρχικών υλικών μέχρι την κατεδάφιση και την ανακύκλωση των υλικών του.

Αειφόρος κατασκευή σημαίνει ειδικότερα:
 • τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
 • την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σχεδιασμό του κτιρίου,
 • τη βελτιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.