Προστασία Βιοποικιλότητας

Βασική δραστηριότητά μας είναι η εξόρυξη πρώτων υλών από τα ορυχεία μας. Με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε ορυχείο, σκοπός είναι να παραδώσουμε ένα χώρο με περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που υπήρχαν πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση.

Μία από τις προτεραιότητες και κύριες δεσμεύσεις της Lafarge είναι να υπάρχει πλάνο αποκατάστασης πριν το τέλος του 2010 τουλάχιστον στο 85% των 1.000 και πλέον ορυχείων της σε όλο τον κόσμο, να έχουν όλα εξεταστεί σύμφωνα με τα κριτήρια της WWF International και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα βιοποικιλότητας σε όσα από αυτά υπάρχει η δυνατότητα. Εδώ και πολλές δεκαετίες εφαρμόζονται από τον Όμιλο τεχνικές που διασφαλίζουν ότι τα ορυχεία επιλέγονται, σχεδιάζονται και αποκαθίστανται βάσει των πιο αυστηρών προτύπων. Μερικά από τα ορυχεία αυτά είναι σήμερα οικολογικά πάρκα, αγροκτήματα ή δάση χάρη στις δεξιότητες και στην εμπειρία των ανθρώπων της Lafarge.

Το πλάνο αποκατάστασης των ορυχείων σε κάθε μονάδα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξής παραμέτρους: περιβαλλοντικές ιδιομορφίες όπως βιοποικιλότητα, νερό, έδαφος, τοπογραφία, υπάρχουσα νομοθεσία, απόψεις των κοινωνικών εταίρων (ιδιοκτητών ακινήτου, γειτόνων, τοπικών αρχών και περιβαλλοντικών οργανώσεων).

Ορυχεία και βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

Η ΛΑΒΑ διαχειρίζεται τα ορυχεία ελαφρόπετρας, γύψου, ποζολάνης και πυριτικού. Αρχή της εταιρείας είναι ότι οφείλει να λειτουργεί υπεύθυνα τα ορυχεία με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το 2009 συστηματοποιήθηκε η δέσμευσή της με δύο από τους Στόχους Αειφορίας.

  1. Σχέδιο αποκατάστασης
    Ο πρώτος στόχος σχετίζεται με την αποκατάσταση των ορυχείων μετά τη χρήση: Μέχρι το 2010, το 100% των ορυχείων να έχει σχέδιο αποκατάστασης σύμφωνο με τα αυστηρά πρότυπα του Ομίλου Lafarge. Πέρα από το σχέδιο αποκατάστασης ορυχείου που κατατίθεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, ο Όμιλος Εταιριών Ηρακλής εφαρμόζει τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Lafarge για την αποκατάσταση της περιοχής ορυχείου.
  2. Δράση ως προς τη βιοποικιλότητα
    Ο δεύτερος στόχος αφορά στη βιοποικιλότητα και είναι διττός: Να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος όλων των ορυχείωνμέχρι το 2010, ως προς τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από τη WWF International. Σε όσα ορυχεία υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα βιοποικιλότητας μέχρι το 2012.

Οι γνώσεις, η αξιολόγηση και η διαχείριση αποτελούν τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας για τη βιοποικιλότητα. Ειδικότερα στους Στόχους Αειφορίας 2012 περιλαμβάνονται: 

  • έλεγχος όλων των ενεργών ορυχείων, ώστε να αξιολογηθεί η σημασία τους ως προς τη διατήρηση ειδών,
  • ανάπτυξη προγραμμάτων βιοποικιλότητας ανά εγκατάσταση για όλες τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και
  • διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα των δύο αυτών βημάτων ενσωματώνονται στα υπάρχοντα σχέδια αποκατάστασης για κάθε ορυχείο.

Το 2009 η εταιρεία ολοκλήρωσε τον έλεγχο και διαθέτοντας πλήρη αξιολόγηση της βιοποικιλότητας στα ορυχεία της, θα επιλέξει στη διάρκεια του 2010, αυτά που προσφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξη προγράμματος βιοποικιλότητας. Μετά την επιλογή θα διασφαλίσει ότι μέχρι το 2012 θα διαθέτει αποτελεσματικά σχέδια, τα οποία ανταποκρίνονται στο στόχο της για τη βιοποικιλότητα.

Επιθεώρηση Βιοποικιλότητας

Όμιλος Lafarge παρουσιάζει στην ειδική έκδοση για την βιοποικιλότητα την προσέγγισή του στην προστασία οικοσυστημάτων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την αποκατάσταση ορυχείων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το ρόλο των τοπικών κοινωνιών, τα εργαλεία αξιολόγησης και εκπαίδευσης για ένα σύστημα διαχείρισης βιοποικιλότητας, το ρόλο των οικοσυστημάτων στην ανάπτυξη οικολογικών αρχών.

Εφημερίδα Βιοποικιλότητας  (1.85Mb)

Φυτώριο ορυχείου ελαφρόπετρας στο Γυαλί Νισύρου Φυτώριο ορυχείου ποζολάνης στη Μήλο

Ανάπτυξη δενδρυλλίων πικροδάφνης στο φυτώριο του ορυχείου ποζολάνης Ανάπτυξη δενδρυλλίων ευκαλύπτου στο φυτώριο του ορυχείου ποζολάνης

Ορυχείο Ποζολάνης στη Μήλο
Η αποκατάσταση του ορυχείου στη Μήλο δεν αποτελεί πρόκληση μόνο εξαιτίας των εδαφικών και κλιματικών συνθηκών του νησιού, αλλά και επειδή βρίσκεται σε μια άκρως ευαίσθητη περιοχή (Δίκτυο ΝΑΤURA) και κοντά σε τουριστικές επιχειρήσεις.
Τα είδη που προστατεύονται είναι η οχιά της Μήλου (Vipera scwheizeri) και το απειλούμενο είδος της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus).
Η λειτουργία του ορυχείου και τα σχέδια αποκατάστασης λαμβάνουν υπόψη τους την ευαισθησία της περιοχής.