Πρόγραμμα Υγείας

Συγκεκριμένο Πρόγραμμα για θέματα Υγείας στην εργασία βρίσκεται σε εφαρμογή σε κάθε εγκατάσταση της ΛΑΒΑ ΑΕ.. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεχείς βελτιώσεις για την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και των παραγόντων που την επηρεάζουν, ειδικές εξετάσεις για εργασίες υψηλής επικινδυνότητας, βελτιώσεις στην ετήσια εκπαίδευση των ομάδων Πρώτων Βοηθειών και στην επικοινωνία του δικτύου των Γιατρών Εργασίας των εγκαταστάσεων μας.

Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη ΛΑΒΑ ΑΕ. Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.


Για την εφαρμογή της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν στα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, εφαρμόζουμε Πρότυπα και Διαδικασίες για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.