Έκθεση Αειφορίας

Έκθεση Αειφορίας 2014
 
Η Έκθεση Αειφορίας 2014 αποτελεί την έβδομη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2014.
Φέτος, η εταιρία μας για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να ​λειτουργεί με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντική υπευθυνότητας, εξέδωσε την Έκθεση Αειφορίας σύμφωνα με τις "Εκτενείς" Κατευθυντήριες Οδηγίες ​του διεθνούς προτύπου Global Reporting Initiative (GRI G4). 
Έκθεση Αειφορίας 2014 

Έκθεση Αειφορίας 2012

Η Έκθεση Αειφορίας 2012αποτελεί την πέμπτη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2012. Το περιεχόμενο της διαμορφώθηκε βάσει των Στόχων Αειφορίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ουσιώδη ζητήματα που εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας και βάσει των θεμάτων ενδιαφέροντος των κοινωνικών μας εταίρων, όπως μας τα εξέφρασαν οι ίδιοι.
 

Η Έκθεση Αειφορίας δημοσιεύεται ετησίως και καλύπτει τις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα, στο σύνολό τους. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με θυγατρικές εξωτερικού, πιθανές κοινοπραξίες, συνεργάτες, προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη.

 

Κατά τη διάρκεια του 2012 δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής, τα όρια και τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Έκθεση. Σε περιπτώσεις όπου έχουν συμβεί αναθεωρήσεις, ειδική αναφορά έχει γίνει σε μονάδες, πίνακες ή διαγράμματα, καθώς και αποσαφήνιση του σκεπτικού για την αναθεώρηση των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος, δομή ή την ιδιοκτησία της Εταιρίας, που να επηρεάζουν το περιεχόμενο της έκθεσης για το έτος 2012.
 

Έκθεση Αειφορίας 2012


Μεθοδολογία έκθεσης

Η Έκθεση Αειφορίας 2012 της ΑΓΕΤ Ηρακλής συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Οδηγίες για την ΕΚΕ / Απολογισμών Αειφορίας του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI - G3.1). Η έκθεση του 2012 καλύπτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις των διεθνών Οδηγιών του GRI για το επίπεδο Α για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI


Στόχοι Αειφορίας 2012

Οι στοχοι αειφοριας 2012 θέτουν στόχους για τη μείωση του διοξειδίου του ανθρακα.
Στόχος του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ είναι η μείωση κατά 11% των καθαρών εκπομπων του διοξειδίου του ανθρακα ανά τονο τσιμέντου μέχρι το 2010.

Έκθεση Αειφορίας 2011

Η Έκθεση Αειφορίας 2011 του Ομίλου Εταιριών Ηρακλής, παρουσιάζει την απόδοση και τις δεσμέυσεις μας , τις επιδόσεις και την πρόοδό μας το 2011στη διαχείριση των λειτουργιών μας με τον πιο αειφόρο τρόπο .

Η έκθεση, τέταρτη κατά σειρά που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες G3 του Global Reporting Initiative (GRI), έχει ελεγχθεί και βεβαιώνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις Επιπέδου Εφαρμογής Α.

Το περιεχόμενο της έκθεσης διαμορφώθηκε βάσει των Στόχων Αειφορίας που έχουμε θέσει, για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία μας, και βάσει των θεμάτων ενδιαφέροντος των κοινωνικών μας εταίρων, όπως μας τα εξέφρασαν οι ίδιοι. Στην έκθεση περιλαμβάνονται στοιχεία για την πρόοδό μας το 2011 ως προς τους δείκτες επιδόσεων που διαχρονικά παρουσιάζουμε καθώς και πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό / επιχειρηματικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική διαχείριση στις εγκαταστάσεις μας, το πρόγραμμά μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την καινοτομία στην ανάπτυξη προϊόντων προς την κατεύθυνση της αειφόρου κατασκευής.

Έκθεση Αειφορίας 2011 

Μεθοδολογία έκθεσης

Για την προετοιμασία της έκθεσης αειφορίας 2011 έχουμε τηρήσει τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίστηκαν από το Global Reporting Initiative (GRI).Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά των επιδόσεων που καταρτίστηκε για το ημερολογιακό έτος 2011 ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές GRI 3.1.Η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές έχει ελεγχθεί από το GRI και διαπιστώθηκε ότι είναι Επιπέδου Εφαρμογής Α.
Πίνακας περιεχομένων κατά GRI 


Έκθεση Αειφορίας 2010

Η Έκθεση Αειφορίας 2010 του Ομίλου Εταιριών Ηρακλής, παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδο μας το 2010, ως μέρος της δέσμευσής μας προς τους κοινωνικούς μας εταίρους για πλήρη και τακτική ενημέρωση για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε θέματα αειφορίας.

Η έκθεση έχει ελεγχθεί από το GRI, και βεβαιώνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις Επιπέδου Εφαρμογής Α.

Το περιεχόμενο της έκθεσης διαμορφώθηκε αφενός βάσει των Στόχων Αειφορίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ουσιώδη ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας, και βάσει των θεμάτων ενδιαφέροντος των κοινωνικών μας εταίρων, όπως μας τα εξέφρασαν οι ίδιοι - πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό / επιχειρηματικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική διαχείριση στις εγκαταστάσεις μας και τις δράσεις μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και καινοτομία στα προϊόντα μας.

Η έκθεση επικεντρώνεται στο 2010. Παρουσιάζουμε όμως δεδομένα που σχετίζονται με τις επιδόσεις μας διαχρονικά, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να κατανοήσει το επίπεδο προόδου το 2010. Έχουμε αποφύγει την επανάληψη πληροφοριών από το 2009, εκτός εάν αυτό ήταν απαραίτητο για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο των δράσεων του 2010.

Έκθεση Αειφορίας 2010 (1.99Μb)


Έκθεση Αειφορίας 2009

H Έκθεση Αειφορίας 2009 του Ομίλου Εταιριών Ηρακλής δομείται γύρω από τους στόχους του για τη βιώσιμη ανάπτυξη και περιγράφει τις ενέργειες και την απόδοσή του. Παρουσιάζει με αναλυτικά και εκτεταμένα στοιχεία την πρόοδο σε τομείς, όπως η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων του, η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, οι σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, κα. δίνοντας ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη εικόνα της δράσης του.


 
Αειφόρος κατασκευή

Η αειφόρος κατασκευή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων των κτιρίων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ως προς την αισθητική, τη βιωσιμότητα, τη διάρκεια και την αντοχή. Οι τεχνικές αειφόρου κατασκευής έχουν εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, από την επιλογή των αρχικών υλικών μέχρι την κατεδάφιση και την ανακύκλωση των υλικών του.

Αειφόρος κατασκευή σημαίνει ειδικότερα:
  • τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
  • την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σχεδιασμό του κτιρίου,
  • τη βελτιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.