Ορυχείο Γύψου Αλτσί

Το ορυχείο γύψου βρίσκεται στο Αλτσί του Δήμου Σητείας στην Κρήτη και από το 1980 ανήκει στη ΛΑΒΑ ΑΕ. Το ορυχείο είναι υπαίθριο και η εκμετάλλευση του γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων ανοιχτού τύπου.

Πώς λειτουργεί το ορυχείο γύψου

Η εξόρυξη γίνεται με εκρηκτικά και το πρωτογενές υλικό εξόρυξης (μίγμα ένυδρου γύψου και ανυδρίτη) φορτώνεται με ελαστιχοφόρους φορτωτές και μεταφέρεται ως την εγκατάσταση θραύσεως με φορτηγά. Στη συνέχεια, το υλικό θραύεται σε ανοικτό κύκλωμα σε κρουστικό σπαστήρα και αποτίθεται σε υπαίθριο σωρό μέσω μεταφορικών ταινιών. Από το σωρό αποθέματος το υλικό με τη βοήθεια φορτωτών, φορτώνεται σε πλοία μέσω σειράς μεταφορικών ταινιών και αγωγών πτώσεως στην ιδιωτική λιμενική εγκατάσταση.

Η παραγωγική ικανότητα του ορυχείου είναι 300.000 τν/έτος. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων φόρτωσης είναι για πλοία χωρητικότητας μέχρι 6500 τν ενώ ο ρυθμός φόρτωσης είναι 700 τν/ώρα.

Η φόρτωση φορτηγών πλοίων με χύδην γύψο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.
Συνημμένο Πιστοποιητικό Ποιότητας

Με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Το ορυχείο γύψου εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο. Οι δράσεις του επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών του, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, και στη διασφάλιση της λειτουργίας του σύμφωνα με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η δέσμευση των ανθρώπων του ορυχείου είναι καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράμματος «Στόχοι Αειφορίας 2020» του Ομίλου Εταιριών Lafarge για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υγεία και Ασφάλεια: Η απόλυτη προτεραιότητα

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών αποτελούν για την ΛΑΒΑ θεμελιώδεις αξίες και βασικές προτεραιότητες σε κάθε δραστηριότητα. Από το 2006 εφαρμόζεται στο ορυχείο, όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου Lafarge, με στόχο μηδενικά ατυχήματα. Με συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σημαντική πρόοδος και συνεχής βελτίωση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν τον εξοπλισμό, τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και ασφαλούς συμπεριφοράς.

Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και η αναβάθμιση του ορυχείου είναι καθημερινή προτεραιότητα. Στο πλαίσιο των «Στόχων Αειφορίας 2020», το ορυχείο υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο επικεντρώνεται: στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της αποκατάστασης του τοπίου και υλοποίησης πλάνων διαχείρισης βιοποικιλότητας  , στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της φόρτωσης των πλοίων (μέσω σχεδίων αντιρρύπανσης και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων) καθώς και στην ανακύκλωση μπαταριών και λιπαντικών των κινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων.

 

 

 

 

Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη ΛΑΒΑ ΑΕ. Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.


Για την εφαρμογή της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν στα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, εφαρμόζουμε Πρότυπα και Διαδικασίες για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.