Ορυχείο Ποζολάνης Μήλου

Το ορυχείο ποζολάνης βρίσκεται στην περιοχή Ξυλοκερατιά της Δυτικής Μήλου. Από το 1990 η ΛΑΒΑ ΑΕ, αφού πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 750 εκ. δρχ, άρχισε την εκμετάλλευση του ορυχείου. Το ορυχείο είναι υπαίθριο και η εκμετάλλευση του γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων.

Πώς λειτουργεί το ορυχείο ποζολάνης

Η εξόρυξη γίνεται με τη χρήση προωθητών και το υλικό φορτώνεται με ελαστιχοφόρους φορτωτές σε συμβατικά φορτηγά ή dumpers για να μεταφερθεί ως τις εγκαταστάσεις θραύσης (1000m). Στη συνέχεια το υλικό θραύεται σε ανοικτό κύκλωμα θραύσης σε κρουστικό σπαστήρα και αποτίθεται σε υπαίθριο σωρό μέσω μεταφορικών ταινιών. Από το σωρό αποθέματος μέσω τεχνητών τούνελ και ταινιών τροφοδοτούμενων με φορτωτή, το υλικό φορτώνεται σε πλοία στις ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις.

Η παραγωγική ικανότητα του ορυχείου είναι 800.000 τν/έτος. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων φόρτωσης είναι για πλοία χωρητικότητας μέχρι 6.000 τν και ο ρυθμός φόρτωσης είναι 1.000 τν/Ω.

Η φόρτωση φορτηγών πλοίων με χύδην ποζολάνη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

Συνημμένο Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2008

Με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Το ορυχείο ποζολάνης εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο. Οι δράσεις του επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών του, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, και στη διασφάλιση της λειτουργίας του σύμφωνα με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η δέσμευση των ανθρώπων του ορυχείου είναι καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράμματος «Στόχοι Αειφορίας 2020» του Ομίλου Εταιριών Lafarge για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υγεία και Ασφάλεια: Η απόλυτη προτεραιότητα

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών αποτελούν για την ΛΑΒΑ θεμελιώδεις αξίες και βασικές προτεραιότητες σε κάθε δραστηριότητα. Από το 2006 εφαρμόζεται στο ορυχείο, όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου Lafarge, με στόχο μηδενικά ατυχήματα. Με συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σημαντική πρόοδος και συνεχής βελτίωση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν τον εξοπλισμό, τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και ασφαλούς συμπεριφοράς.

Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και η αναβάθμιση του ορυχείου είναι καθημερινή προτεραιότητα. Στο πλαίσιο των «Στόχων Αειφορίας 2020», το ορυχείο υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο επικεντρώνεται: στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της αποκατάστασης του τοπίου και υλοποίησης πλάνων διαχείρησης βιοποικιλότητας, στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της φόρτωσης των πλοίων καθώς και στην ανακύκλωση μπαταριών και λιπαντικών των κινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων.

Η αποκατάσταση του ορυχείου στη Μήλο δεν αποτελεί πρόκληση μόνο εξαιτίας των εδαφικών και κλιματικών συνθηκών του νησιού, αλλά και επειδή βρίσκεται σε μια άκρως ευαίσθητη περιοχή (Δίκτυο ΝΑΤURA) και κοντά σε τουριστικές επιχειρήσεις. Τα είδη που προστατεύονται είναι η οχιά της Μήλου (Vipera scwheizeri) και το απειλούμενο είδος της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus). Η λειτουργία του ορυχείου και τα σχέδια αποκατάστασης λαμβάνουν υπόψη τους την ευαισθησία της περιοχής στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος προστασίας της Βιοποικιλότητας.

Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη ΛΑΒΑ ΑΕ. Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.


Για την εφαρμογή της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν στα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, εφαρμόζουμε Πρότυπα και Διαδικασίες για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.