Ορυχείο Ελαφρόπετρας Γυαλί

Το ορυχείο ελαφρόπετρας βρίσκεται στη νησίδα Γυαλί βόρεια της Νισύρου. Η ΛΑΒΑ εκμεταλλεύεται το ορυχείο, το οποίο ανήκει στο Δήμο Νισύρου, από το 1952. Το ορυχείο είναι υπαίθριο και η εκμετάλλευση του γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων.

Πώς λειτουργεί το ορυχείο ελαφρόπετρας

1. Εξόρυξη
Αρχικά γίνεται αποκάλυψη του κοιτάσματος από τους υπερκείμενους άγονους γεωλογικούς σχηματισμούς (8-25m). Στη συνέχεια γίνεται η εξόρυξη με προωθητές
και το εξορυγμένο υλικό μέσω μεταφορικών ταινιών οδηγείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

2. Επεξεργασία
Η επεξεργασία συνίσταται στην κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού σε κύκλωμα στατικών και δονητικών κοσκίνων και τη θραύση μικρού μέρους σε σπαστήρες.

3. Απόθεση
Τα τελικά προϊόντα (ελαφρόπετρα διαφορετικής κοκκομετρίας) αποτίθενται με μεταφορικές ταινίες σε υπαίθριους σωρούς από όπου, πάλι μέσω τεχνητών τούνελ και μεταφορικών ταινιών, παραλαμβάνονται και φορτώνονται στα πλοία με προορισμό τους πελάτες.

Η παραγωγική ικανότητα του ορυχείου αγγίζει τους 1.000.000 τν/έτος, ενώ διαθέτει ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων χωρητικότητας έως 27.000 τν και ρυθμό φόρτωσης 1.000 τν/ώρα.

Η εξόρυξη ελαφρόπετρας, η παραγωγή και εμπορία κοκκομετρικών κλασμάτων αυτής και η φόρτωση φορτηγών πλοίων χύδην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.
Συνημμένο Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2008 

Τα προιόντα που παράγει το ορυχείο είναι πιστοποιημένα με σήμανση CE βάσει των προτύπων ΕΝ 13055-1:2002 (Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα) και EN 13055-2:2004 (Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά). Για το σκοπό αυτό το ορυχείο διαθέτει εργαστήριο όπου γίνεται ποιοτικός έλεγχος της ελαφρόπετρας ως προς την κοκκομετρία, την υγρασία και το ειδικό βάρος της.
(Συνημμένα Πιστοποιητικά Ποιότητας BVQI 2002 και 2004 )


 

 


Με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Το ορυχείο ελαφρόπετρας εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο. Οι δράσεις του επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών του, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και στη διασφάλιση της λειτουργίας του σύμφωνα με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η δέσμευση των ανθρώπων του ορυχείου είναι καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράμματος «Στόχοι Αειφορίας 2020» του Ομίλου Εταιρειών Lafarge για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υγεία και Ασφάλεια: Η απόλυτη προτεραιότητα

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών αποτελούν για την ΛΑΒΑ θεμελιώδεις αξίες και βασικές προτεραιότητες σε κάθε δραστηριότητα. Από το 2006 εφαρμόζεται στο ορυχείο, όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου Lafarge, με στόχο μηδενικά ατυχήματα. Με συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σημαντική πρόοδος και συνεχής βελτίωση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν τον εξοπλισμό, τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και ασφαλούς συμπεριφοράς.

Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και η αναβάθμιση του ορυχείου είναι καθημερινή προτεραιότητα. Στο πλαίσιο των «Στόχων Αειφορίας 2020», το ορυχείο υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο επικεντρώνεται: στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της αποκατάστασης του τοπίου & υλοποίησης πλάνων διαχείρησης βιοποικιλότητας, στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της φόρτωσης των πλοίων (μέσω σχεδίων αντιρρύπανσης και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων) καθώς και στην ανακύκλωση μπαταριών και λιπαντικών των κινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων.

Στα πλαίσια των ανωτέρω δεσμεύσεων για την αποκατάσταση του ορυχείου έχουν γίνει δενδροφυτεύσεις με 30.000 δενδρύλλια τα τελευταία χρόνια. Τα ενδημικά φυτά που χρησιμοποιούνται στις φυτεύσεις καλλιεργούνται και αναπτύσσονται σε φυτώριο που υπάρχει στο Γυαλί.

 

Το ηφαίστειο της Νισύρου
Το ηφαίστειο της Νισύρου αναδύθηκε από τη θάλασσα οικοδομώντας έναν χερσαίο κώνο, 200.000 χρόνια πριν. Τα επόμενα χρόνια η δραστηριότητά του δε σταμάτησε και λόγω των εκρήξεων και των μεγάλων θερμοκρασιών, τα λιωμένα και θρυμματισμένα πετρώματα εκτοξεύονταν στην ατμόσφαιρα, ψύχονταν και ξαναέπεφταν στο έδαφος σχηματίζοντας στρώματα ηφαιστειακής τέφρας.

Στη Νίσυρο υπάρχουν πέντε κρατήρες. Ο «Στέφανος» είναι από τους μεγαλύτερους και καλύτερα διατηρημένους υδροθερμικούς κρατήρες στον κόσμο με διάμετρο 260 μέτρα και βάθος 30 μέτρα.

Η τελευταία μεγάλη εκρήξη του ηφαιστείου σημειώθηκε το 1888, ενώ μια μικρότερη σημειώθηκε το 1933.