Ορυχείο Πυριτικού Μήλου

Το ορυχείο πυριτικού βρίσκεται στην περιοχή Καστριανή της Μήλου. Το ορυχείο είναι υπαίθριο και η εκμετάλλευση του γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων.

Η εξόρυξη γίνεται με τη χρήση προωθητών και το υλικό φορτώνεται με ελαστιχοφόρους φορτωτές σε συμβατικά φορτηγά για να μεταφερθεί ως τις εγκαταστάσεις θραύσης. Στη συνέχεια το υλικό θραύεται σε ανοικτό κύκλωμα θραύσης με ένα σιαγονικός σπαστήρα και αποτίθεται σε υπαίθριους σωρούς μέσω μεταφορικών ταινιών. Από το σωρούς αποθέματος, το υλικό φορτώνεται σε φορτηγά και μεταφέρεται στη δημόσια προβλήτα φόρτωσης φορτηγών πλοίων του Αδάμαντα Μήλου (7χλμ).

Η παραγωγική ικανότητα του ορυχείου είναι 150.000 τν/έτος.

Με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Το ορυχείο πυριτικού εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο. Οι δράσεις του επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών του, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, και στη διασφάλιση της λειτουργίας του σύμφωνα με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η δέσμευση των ανθρώπων του ορυχείου είναι καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράμματος «Στόχοι Αειφορίας 2020» του Ομίλου Εταιριών Lafarge για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υγεία και Ασφάλεια: Η απόλυτη προτεραιότητα

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών αποτελούν για την ΛΑΒΑ θεμελιώδεις αξίες και βασικές προτεραιότητες σε κάθε δραστηριότητα. Από το 2006 εφαρμόζεται στο ορυχείο, όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου Lafarge, με στόχο μηδενικά ατυχήματα. Με συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σημαντική πρόοδος και συνεχής βελτίωση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν τον εξοπλισμό, τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και ασφαλούς συμπεριφοράς.

Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και η αναβάθμιση του ορυχείου είναι καθημερινή προτεραιότητα. Στο πλαίσιο των «Στόχων Αειφορίας 2020», το ορυχείο υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο επικεντρώνεται: στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της αποκατάστασης του τοπίου.

Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη ΛΑΒΑ ΑΕ. Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.


Για την εφαρμογή της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν στα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, εφαρμόζουμε Πρότυπα και Διαδικασίες για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.